top of page

Medlemslotteriet

Att vara medlem i Göteborgs Konstförening innebär att man deltar i ett årligt medlemslotteri. Cirka halva medlemsavgiften används för inköp av konst och då i huvudsak från utställande konstnärer. Detta som ett led i att främja de konstnärer som ställer ut.  

 

I föreningen finns en inköpsgrupp som har till uppgift att göra urval tillika inköp för varje års medlemslotteri utifrån en given budget. Denna budget förändras över tid beroende på antal medlemmar och beslutas inför varje år. Inköpsgruppen har således styrelsens mandat för nämnda uppdrag och rapporterar kontinuerligt till styrelsen. Före föreningens höstmöte – som äger rum under november månad – genomförs själva dragningen av vinnarna. Antalet vinster baseras på antal betalande medlemmar per den 1 oktober månad innevarande år. Av detta skäl kan antalet variera från år till år. 

 

Själva dragningen genomförs med Google Drive under överinseende av föreningens revisor Ingrid Arnholm. Medlemmar som betalt medlemsavgiften per den 1 oktober senast deltar i dragningen.

 

Vinnarna presenteras på det årliga höstmötet (som äger rum under november månad) och har fokus på aktuella medlemsfrågor utöver en intressant föreläsning. Samtliga vinnare meddelades också via mail alternativt brev för icke digitala medlemmar, med information om tider för presentation av vinsterna på galleriet och när själva valet/uthämtningen äger rum.

 

För att underlätta val av vinst/-er fotas alla objekt och publiceras på hemsidan dagen efter höstmötet.

 

Efter det att säsongens publika utställning är avslutad ställs aktuella vinster ut på galleriet för påseende och för att underlätta valet. Information om detta förmedlas till vinnarna. I denna information lämnas också besked med detaljer om när själva uthämtningen/valet äger rum, vilket är under ett antal timmar på angiven dag. Vinsterna fördelas mellan vinnarna så att förstapristagaren väljer först, andrapristagaren därefter och så vidare.

 

Om man inte själv kan vara med vid vinstutdelningen kan en förteckning skickas eller lämnas till galleriet/kansliet där det tydligt ska framgå hur ens ranking ser ut. I annat fall kan ett ombud med fullmakt svara för själva uthämtningen av vinsten.

Om man inte deltar – vare sig via ombud eller att någon prioriteringslista lämnats – tilldelas man ett objekt genom styrelsens försorg. Vinster som inte hämtats senast två månader efter meddelandet till vinnarna tillfaller föreningen.

bottom of page